Rada Krajowej  Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się dalszemu wdrażaniu projektu „Edukacja dla wszystkich”

Stanowisko Rady Krajowej  Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  z dnia 22 lutego 2023 r. ws. edukacji włączającej – dokładne brzmienie stanowiska upublicznionego 22 lutego.

Rada Krajowej  Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się dalszemu wdrażaniu projektu „Edukacja dla wszystkich”. Edukacja włączająca, jako jedyny  system szkolny, wprowadzany  w państwach europejskich  nie przyniosła oczekiwanych efektów, a znacząco obniżyła poziom kształcenia. Po latach chaosu  Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Holandia, Australia  wycofały się z tego systemu.

„Edukacja dla wszystkich” oznacza przebudowę  systemu kształcenia  uczniów, w tym niepełnosprawnych. Wizja, w której jedna szkoła wraz z nauczycielami ma zaspakajać szerokie spektrum potrzeb wszystkich uczniów, jest utopijna. Wprowadzanie zmian mających na celu usytuowanie w szkołach ogólnodostępnych jak największej liczby uczniów z niepełnosprawnościami, uniemożliwia prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. Prawa niepełnosprawnej mniejszości do włączenia w edukację powszechną stają w konflikcie z prawem większości do efektywnego nauczania. Uczniowie „włączeni” do szkół powszechnych niejednokrotnie wykazują większe niż ich rówieśnicy w szkołach specjalnych poczucie „wyłączenia”.

Nie da się przepisami prawa ani procedurami „na siłę” zintegrować wszystkich uczniów, a skutkuje  to  wywołaniem niepotrzebnych napięć  w społeczności szkolnej. Uczniowie niepełnosprawni czują się gorsi i nie są w pełni  akceptowani przez rówieśników. Ponadto nauczyciele, realizując różne podstawy programowe w jednej klasie, nie mają szans na  zadowalające efekty swojej pracy, nie tylko dydaktycznej, ale i wychowawczej.

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami  zasługują na najlepszą, dostosowaną do swoich potrzeb i możliwości,  edukację. Potrzeby tych uczniów profesjonalnie zapewniają szkoły specjalne, które w dobrych i przyjaznych warunkach przygotowują ich do funkcjonowania w społeczeństwie, rozwijania talentów i zainteresowań. Zdaniem KSOiW do szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych powinny być kierowane większe środki finansowe  na poprawienie warunków edukacji i zwiększenie  atrakcyjności tych szkół. Ponadto, wszyscy uczniowie niepełnosprawni realizujący obowiązek szkolny i obowiązek nauki powinni być objęci prawem bezpłatnego dowozu, bez względu na wiek i rodzaj szkoły.

Najlepszą formą „włączania” osób z niepełnosprawnościami jest integracja społeczna realizowana poprzez wspólne projekty szkół specjalnych i ogólnodostępnych. Pomoc, zrozumienie i współpraca to efekt długotrwałego i  dobrowolnego procesu. Zdaniem Rady, na takie właśnie działania  oraz terapię, rehabilitację i konkretną  pomoc dla rodzin osób z niepełnosprawnością powinny być kierowane środki finansowe.

Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

Ryszard Proksa

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *