„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” /Jan Zamojski/

Ruch Ochrony Szkoły

DEKLARACJA

W obliczu licznych zagrożeń polskiej oświaty, jakie dostrzega środowisko świadomych rodziców, nauczycieli, psychologów i pracowników oświaty, powołujemy Ruch Ochrony Szkoły. Naszym celem jest konsolidacja środowiska i tworzenie szkolnych wspólnot na zasadach dobrowolnego i bezinteresownego zaangażowania wszystkich, którym leży na sercu dobro szkoły i uczniów.

Dobro to rozumiemy jako:

 • jasne zdefiniowanie pożądanej funkcji szkoły,
 • budowanie autorytetu nauczyciela-mistrza w bezpośrednim kontakcie z uczniem,
 • ścisłą współpracę nauczycieli, instytucji szkolnych i rodziców,
 • organizację lekcji w szkole, a nie zdalnie,
 • ochronę szkoły przed ideologizacją i podważaniem prawdy obiektywnej,
 • oparcie organizacji kształcenia, programów oraz metod nauczania o realizm naukowy hołdujący prawdzie,
 • ukierunkowanie edukacji na zdobywanie wiedzy oraz rozwój myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • wychowanie uczniów do odpowiedzialności, w duchu antropologii chrześcijańskiej,
 • ochronę przed wulgarną edukacją seksualną i demoralizacją
 • wychowanie patriotyczne osadzone w polskiej tradycji i kulturze,
 • wspieranie i integracja uczniów z dysfunkcjami w sposób adekwatny do ich problemów i możliwości oraz konieczność wycofania się ze szkodliwej metody włączającej,
 • skuteczną kontrolę i nadzór pedagogiczny organów państwa i prawa.

Wywodzimy się z różnych organizacji, stowarzyszeń, grup zawodowych i społecznych, lecz łączy nas jeden cel – nowoczesna bezpieczna szkoła nawiązująca do najlepszych tradycji polskiej oświaty.

Wierzymy, że nasza wspólna odpowiedzialna troska i zaangażowanie przywróci polskiej szkole należną rangę i ochroni ją przed szkodliwymi wpływami współczesnych antyhumanistycznych ideologii.

Chrońmy polską szkołę!