W trosce o stan polskiej oświaty, który nieustannie się pogarsza, i wobec kolejnych realnych zagrożeń podjęliśmy inicjatywę powołania Ruchu Ochrony Szkoły.

Zachęcamy do wstąpienia do Ruchu! Razem ochrońmy polską szkołę przed upadkiem!
Propozycję adresujemy do wszystkich osób zainteresowanych kwestiami oświatowymi. Lista Sygnatariuszy będzie stale otwarta.

Dostrzegamy potrzebę pilnej aktywizacji rodziców i środowisk zawodowo związanych z oświatą szczególnie wobec:
– braku w prawie oświatowym ochrony uczniów przed toksycznymi NGO,
– promowania wulgarnej edukacji seksualnej według wytycznych WHO, zagrożenia LGBT,
– wprowadzania edukacji włączającej mającej docelowo zlikwidować
obecne formy szkolnictwa, m.in. szkoły specjalne, programy nauczania i system oceniania, doprowadzając do zapaści oświaty,
– groźby ponownej edukacji zdalnej.
Deklaracja ROS zawiera opis zagrożeń w formie programu pozytywnego, tak by zjednoczyć nasze środowiska i ukazać kluczowe cele. Każdy punkt powinien mieć przełożenie w postaci stanowionego prawa, przestrzegania obecnych zapisów lub ich pożądanej zmiany, nasz lobbing wobec organów Państwa w tym zakresie jest konieczny.
Oto zarysowane priorytety naszego działania i formy aktywności, które
planujemy podjąć we wzajemnej współpracy organizacji i osób w ramach Ruchu Ochrony Szkoły:

  1. Rodzic współodpowiedzialny za edukację swoich dzieci (obecny w Trójce klasowej, Radzie rodziców) – promocja aktywności rodziców, kolportaż materiałów informacyjnych w mediach społecznościowych, na stronach organizacji, w szkołach; współudział w formułowaniu Programów
    wychowawczo-profilaktycznych w szkołach, monitoring działań dyrekcji, samorządów, NGO – wzorem akcji z poprzednich lat.
  2. Stop demoralizacji i seksualizacji (pod dyktando WHO) – akcja profilaktyczno-informacyjna w szkołach, kolportaż materiałów, oświadczenia rodzicielskie, stały monitoring NGO obecnych w szkołach przez rodziców, promocja Wychowania do Życia w Rodzinie [WDŻ] – wzorem akcji z poprzednich lat z akcentem na szkolenie kadr WDŻ.
  3. Zatrzymanie edukacji włączającej – akcja informacyjna o edukacji włączającej zarówno wśród rodziców, jak i wśród nauczycieli, jej charakterze i ukrytych celach oraz skutkach dla kształcenia ogólnodostępnego, lobbing na rzecz roztropnej integracji oraz utrzymania szkół specjalnych; współpraca ze środowiskiem rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, psychologami i pedagogami oraz kadrami szkół specjalnych.
  4. Lekcje prowadzone w szkole, a nie zdalnie przed ekranem – wszelkie akcje na tę okoliczność wzorem dwóch ostatnich lat, ścisła współpraca ze środowiskiem psychologów, pedagogów i lekarzy.
  5. Prawo oświatowe – monitoring rozporządzeń MEiN oraz zapisów nowej ustawy Prawo Oświatowe, gdy zostanie zaproponowana.