UWAGA! Trwa walka o podstawy programowe! Dołącz swój głos!

Do poniedziałku (13 maja) można i TRZEBA zgłaszać swoje uwagi w ramach konsultacji publicznych, wysyłając maila na adres: sekretariat.dkotc@men.gov.pl.

Na co zwrócić uwagę?

Sprzeciwiamy się fragmentowi zaktualizowanej części wstępnej do podstawy programowej [tzw. preambuły] w brzmieniu: „W celu ograniczenia potencjalnych barier uczenia się nauczyciele stosują w pracy z uczniami założenia uniwersalnego projektowania.
Uczniom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się, wprowadzając racjonalne usprawnienia [….] ” [s.4; Zał. 1. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ]
W poprzedniej wersji podstawy mówiło się jedynie o uwzględnieniu potrzeb uczniów niepełnosprawnych, w obecnej – pada stwierdzenie znacznie ogólniejsze i bardziej radykalne, które nakłada bezwzględny obowiązek na nauczycieli stosowania założeń uniwersalnego projektowania w odniesieniu do każdego ucznia, i to od początku, a nie pod wpływem konkretnych przyczyn uzasadniających tę strategię postępowania. To znaczne ograniczenie autonomii nauczyciela i stosowanych przez niego metod do jednej, która zostaje mu nakazana. Jest to całkowicie sprzeczne z Kartą Nauczyciela i Prawem oświatowym.
Więcej tutaj: https://www.tysol.pl/a121269-projektowanie-uniwersalne-zmieni-polska-szkole-
uwaga-na-grozne-zmiany-w-preambule-podstawy-programowej

Co z lekturami?

Jeśli chodzi o język polski, w prekonsultacjach odnieśliśmy pewien sukces, bo wiele tekstów,
które miały wypaść wróciły do podstawy programowej. Oburzyło to środowisko tych
polonistów, którzy oczekują większych cięć. Kilkoro z nich przygotowało petycję, a „Gazeta
Wyborcza” wprost nawołuje, aby pisać do MEN i przebić liczbę naszych opinii (tych, którzy oprotestowali cięcia), których liczba a propos języka polskiego wynosiła: 11 092.

https://www.petycjeonline.com/manifest_polonistow_-_wicej_realnych_ci_w_podstawie_programowej

 

Najważniejsze uwagi do języka polskiego do przesłania:

SZKOŁA PODSTAWOWA

 „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza powinien być omawiany w całości – uczniowie w trakcie nauki na wszystkich poziomach edukacyjnych powinni poznać całość „Pana Tadeusza”. Jeśli w tym momencie nie można przesunąć go do szkoły ponadpodstawowej, należy przywrócić go w całości w kl. VII-VIII.
 Należy przywrócić wybrane wiersze Władysława Bełzy
Uzasadnienie: „Katechizm polskiego dziecka” to utwór, na którym wychowały się całe pokolenia Polaków, który budował polską tożsamość narodową.

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

I 2.4 ZAKRES PODSTAWOWY: określa wpływ starożytnego teatru greckiego na rozwój sztuki teatralnej – przywrócić
Uzasadnienie: Nie da się omawiać dzieł dramatycznych z późniejszych epok literackich, nie
odwołując się do początków teatru, nie pokazując pewnej ciągłości, a także przemian
gatunków. Kultura i literatura grecka jest jednym z fundamentów naszej cywilizacji
śródziemnomorskiej.
„Kwiatki św. Franciszka” powinny powrócić
Uzasadnienie: Postać św. Franciszka wywarła olbrzymi wpływ na średniowieczną Europę, a jego podejście do natury dało początek nowoczesnemu postrzeganiu świata przyrody.
„Kroniki” Galla Anonima (fragmenty) powinny powrócić
Uzasadnienie: Bez ukazania wzorców osobowych rycerza, władcy i świętego nie ma możliwości
zaprezentowania pełnego obrazu epoki średniowiecza. Ponadto jeśli chodzi o „Kroniki”, jest to jedyny tekst kronikarski poznawany przez uczniów w całym cyklu kształcenia, podczas którego powinni się dowiedzieć, skąd czerpiemy wiedzę o początkach państwa polskiego.
Jan Chryzostom Pasek, „Pamiętniki” (fragmenty) powinny powrócić
Uzasadnienie: omówienie z uczniami choć niewielkich fragmentów pozwoli ukazać cechy sarmatyzmu konieczne do zrozumienia innych lektur, np. „Pana Tadeusza” czy „Potopu”.
Adam Mickiewicz „Konrad Wallenrod” powinien powrócić
Uzasadnienie: Jest to kluczowy utwór dla zrozumienia pewnego typu myślenia romantycznego, a także dylematu tragicznego w wydaniu nowożytnym.

Witold Pilecki „Raport Witolda” – przenieść do lektur obowiązkowych z uzupełniających
Uzasadnienie: To dobre uzupełnienie dla „Opowiadań” Tadeusza Borowskiego, które
przedstawiają „człowieka zlagrowanego”, poprzez ukazanie obozu koncentracyjnego z
perspektywy oficera, który świadomie podjął się misji przebywania w Auschwitz, by przekazać
władzom meldunek o tym, co tak naprawdę dzieje się w obozie.
Można wykreślić „Odprawę posłów greckich” Jana Kochanowskiego.
Nie zgadzamy się z rezygnacją z „Zemsty”, „Potopu, „Sonetów krymskich”, „W pustyni i w puszczy”, „Boskiej Komedii”, co proponują autorzy wspomnianej wyżej petycji polonistów.JĘZYK POLSKI
Szkoła podstawowa kl. IV-VIII
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
KLASY IV–VI
I. 1. 2 Brak rozróżnienia na prozę realistyczną, fantastycznonaukową i utwory fantasy
 terminy powinny pozostać, gdyż są potrzebne przy omawianiu takich lektur jak „Hobbit czyli tam i z
powrotem”, opowiadania Stanisława Lema, jednego z najbardziej znanych polskich pisarzy na świecie.
I 1.3. skrajnie zubożenie znajomości typów powieści, których rozpoznanie nie jest kłopotliwe dla ucznia i
stanowi jedną z podstawowych umiejętności czytelniczych oraz jest zachętą do samodzielnych lektur 
terminy powinny pozostać.
I.1.3. rezygnacja z umiejętności rozpoznawania takich gatunków literackich jak dziennik, pamiętnik.
 Dziennik i pamiętnik to formy ukazujące bogactwo wewnętrzne autora, skłaniające do autorefleksji,
powinny się pojawić i być zachętą do prowadzenia własnych tego typu zapisków; uczniowie chętnie
piszą dziennik lub pamiętnik, wcielając się w bohaterów literackich.
I. 1.6 Uczniowie nie będą rozpoznawać liczby sylab w wersie i badać związku jej powtarzalności [lub
celowych niezgodności] z melodyką utworu, co bardzo zuboży świadomy odbiór poezji [nie będzie znane
pojęcie np. 8- czy 13-zgłoskowca!]. Uniemożliwi to samodzielne próby poetyzowania wg tradycyjnych
zasad wersyfikacji – powinno pozostać.
I 1.16 Usunięcie „określa doświadczenia bohaterów literackich i porównuje je z własnymi”- usunięcie
jednej z kluczowych funkcji czytania, jaką jest zestawienie i porównanie świata wewnętrznego bohatera
literackiego [przeżycia, uczucia, motywacje etc.] z osobistym doświadczeniem ucznia – powinno pozostać
w celu pobudzenia go do refleksji, jego wzbogacenia i rozwoju.
I 2.9 Usunięcie kluczowych elementów rozpoznawania cech dzieła filmowego to radykalne zubożenie
umiejętności świadomego odbioru tekstu kultury  dzieci oglądają dużo filmów i od pierwszych klas
szkoły podstawowej należy uczyć je mądrej analizy dzieła filmowego i krytycznego podejścia do
budowanej przez reżysera kreacji świata przedstawionego.
II 1.7 i II 1.11 Rezygnacja z rozumienia funkcji i sensu stosowania środków językowych [stopniowanie,
rodzaje wypowiedzeń] do opisu świata  skutek: ograniczenie umiejętności ucznia jedynie do
rozpoznawania środków językowych, brak nakierowania na rolę, jaką powinien pełnić język.
Uzasadnienie: Powyższe zmiany programowe są skrajnie nienowoczesne, to powrót do mechanicznego
odtwarzania wiedzy. Brak jest oczekiwania stosowania przez ucznia informacji w praktyce i przetwarzania
zdobytej wiedzy, a także krytycznego odbioru tekstów kultury.
Lektury obowiązkowe – powinny pozostać:
 Adam Mickiewicz „Powrót taty” – łatwy w recytacji, umożliwia dramę; brak uzasadnienia dla
usunięcia;
2
 Należy przywrócić wybrane wiersze Władysława Bełzy
Uzasadnienie: „Katechizm polskiego dziecka” to utwór, na którym wychowały się całe pokolenia
Polaków, który budował polską tożsamość narodową.
Klasy VII-VIII
I 1.2. rozróżnia gatunki epiki, liryki, dramatu, w tym : pamiętnik  Literatura pamiętnikarska to obszerny dział
literacki, dzięki któremu poznajemy autentyczne doświadczenia poprzednich pokoleń, należy zostawić
pamiętnik i warto też dodać tu dziennik. Uczniowie chętnie czytają książki dla młodzieży, które zawierają
fragmenty dziennika, co inspiruje ich do redagowania samodzielnie takich form wypowiedzi.
II 2. 1 – należy pozostawić pojęcie skrótu i skrótowca (bez wprowadzania ich typów) oraz ukazać różnice
pomiędzy nimi i zasady poprawnej odmiany, a także zapisu  To element użytkowy języka, wiedza, która
przyda się w zastosowaniu praktycznym.
Lektury obowiązkowe:
 przywrócić „Śmierć Pułkownika” Adama Mickiewicza  Ten piękny wiersz ukazujący topos
śmierci wodza, żołnierza jest okazją do rozmowy zarówno o ars moriendi i oddawaniu życia za
Ojczyznę, jak i dzielnych Polkach, takich jak Emilia Plater, które dawnie angażowały się w walkę za
Ojczyznę, a teraz również wstępują do służb mundurowych.
 Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz” w całości – uczniowie w trakcie nauki na wszystkich poziomach
edukacyjnych powinni poznać całość „Pana Tadeusza”. Jeśli w tym momencie nie można przesunąć
go do szkoły ponadpodstawowej, należy przywrócić go w całości w kl. VII-VIII.
Warunki i sposób realizacji
 należy pozostawić w lekturach dodatkowych nowele: „Janka Muzykanta” Henryka Sienkiewicza
i „Katarynkę” Bolesława Prusa
Uzasadnienie: Są to teksty przystępne, niezbyt długie, które podejmują ważną problematykę i są
egzemplifikacją złotego okresu polskiej nowelistyki. Mogą stanowić również wzór dla uczniów i pomoc w
szlifowaniu własnego warsztatu pisarskiego dzięki umiejętności określania punktu kulminacyjnego,
zwrotów akcji, puenty, które to elementy twórcze oceniane są podczas egzaminu ósmoklasisty w formie
opowiadania.
 Należy pozostawić zapis: „wybrane przez nauczyciela”, aby podkreślić autonomię nauczyciela
w doborze środków i metod nauczania w myśl art. 12 pkt 2 Karty Nauczyciela.
JĘZYK POLSKI
ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY – LO i Technikum
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I 2.4 ZAKRES PODSTAWOWY: określa wpływ starożytnego teatru greckiego na rozwój sztuki
teatralnej – przywrócić
Uzasadnienie: Nie da się omawiać dzieł dramatycznych z późniejszych epok literackich, nie odwołując się
do początków teatru, nie pokazując pewnej ciągłości, a także przemian gatunków. Kultura i literatura grecka
jest jednym z fundamentów naszej cywilizacji śródziemnomorskiej.
II 2.5 ZAKRES PODSTAWOWY: zostało skreślone: określa rodzaje zapożyczeń i sposób ich
funkcjonowania w polszczyźnie różnych epok; odnosi wskazane zjawiska do współczesnej
3
polszczyzny; – pozostawić: rozpoznaje zapożyczenia oraz sposób ich funkcjonowania w polszczyźnie
różnych epok i rozumie ich funkcje
Uzasadnienie: Aby uczniowie lepiej zrozumieli zjawisko zapożyczeń językowych, należy ukazać je w
kontekście historycznym.
II 2.8 ZAKRES ROZSZERZONY: określa cechy stylu wypowiedzi internetowych oraz wartościuje
wypowiedzi tworzone przez internautów – pozostawić
Uzasadnienie: ze względu na potrzebę przywracania poprawności językowej, zwłaszcza w tekstach
pisanych, pożyteczne jest porównywanie materiału z internetu (wypowiedzi bliższe mentalności i codziennej
praktyce młodzieży) z tekstami literackimi.
LEKTURY
 Nie ma potrzeby wykreślać nic z listy lektur uzupełniających i w szkole podstawowej, i szkole
średniej.
LEKTURA OBOWIĄZKOWA
ZAKRES PODSTAWOWY:
 Można wykreślić „Odprawę posłów greckich” Jana Kochanowskiego.
Należy pozostawić następujące teksty:
 „Kwiatki św. Franciszka”
Uzasadnienie: Postać św. Franciszka wywarła olbrzymi wpływ na średniowieczną Europę, a jego podejście
do natury dało początek nowoczesnemu postrzeganiu świata przyrody.
 Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz” w całości!!!
Uzasadnienie: Do tej pory „Pan Tadeusz” omawiany był w kl. VII-VIII szkoły podstawowej w całości i
słuszne jest zrezygnowanie z tego pomysłu. Jednak niedopuszczalne jest, aby maturzysta znał tylko
fragmenty utworu, który został epopeją narodową i jest perłą polskiego romantyzmu, a czytany był przez
Polaków nie tylko w Polsce, ale na całym świecie i do tej pory bardzo doceniany jest przez polską Polonię.
Przetłumaczony na ponad 30 języków uważany jest wśród literaturoznawców zagranicznych za
„encyklopedię polskości” i zestawiany z wielkimi dziełami literatury europejskiej, takimi jak „ Iliada”,
„Odyseja”, „Boska komedia” czy epos J. W. Goethego „Herman i Dorota”.
 Wiliam Szekspir „Romeo i Julia” JEST W UZUPEŁNIAJĄCYCH
Uzasadnienie: Poznanie losów kochanków z Werony pozwala uczniom wkroczyć w krąg kanonów
literatury europejskiej, do której odwołuje się współczesna kultura, czego wyrazem jest kilkanaście
adaptacji filmowych dramatu, z czego ostatnia w reżyserii Stevena Spielberga „West Side Story”)
powstał w 2021 roku. Trudno wyobrazić sobie młodego człowieka, który nie wie, skąd się wzięli
Romeo i Julia i ich historia miłosna, która jest jedną z najważniejszych w całej literaturze
 „Kroniki” Galla Anonima (fragmenty)
Uzasadnienie: Bez ukazania wzorców osobowych rycerza, władcy i świętego nie ma możliwości
zaprezentowania pełnego obrazu epoki średniowiecza. Ponadto jeśli chodzi o „Kroniki”, jest to jedyny tekst
kronikarski poznawany przez uczniów w całym cyklu kształcenia, podczas którego powinni się dowiedzieć,
skąd czerpiemy wiedzę o początkach państwa polskiego.
 Jan Chryzostom Pasek, „Pamiętniki” (fragmenty):
4
Uzasadnienie: omówienie z uczniami choć niewielkich fragmentów pozwoli ukazać cechy sarmatyzmu
konieczne do zrozumienia innych lektur, np. „Pana Tadeusza” czy „Potopu”.
 F. Karpiński, przykład sielanki
Uzasadnienie: Skoro w języku codziennym pojawiają się sformułowania „sielankowy nastrój, atmosfera”,
„to taka sielanka”, oczywiste jest, że młody człowiek powinien w szkole dowiedzieć się, czym jest sielanka,
kiedy i kto ją tworzył, powinien poznać gatunek i konwencję sentymentalną jako uzupełnienie klasycyzmu
oświeceniowego;
 Adam Mickiewicz „Konrad Wallenrod”
Uzasadnienie: Jest to kluczowy utwór dla zrozumienia pewnego typu myślenia romantycznego, a także
dylematu tragicznego w wydaniu nowożytnym.
 Witold Pilecki „Raport Witolda” – przenieść do lektur obowiązkowych z uzupełniających
ZOSTAŁO W UZUPEŁNIAJĄCYCH
Uzasadnienie: Byłoby to dobre uzupełnienie dla „Opowiadań” Tadeusza Borowskiego, które
przedstawiają „człowieka zlagrowanego”, poprzez ukazanie obozu koncentracyjnego z perspektywy
oficera, który świadomie podjął się misji przebywania w Auschwitz, by przekazać władzom meldunek o
tym, co tak naprawdę dzieje się w obozie.
 wybór wierszy Tadeusza Gajcego
Uzasadnienie: Wiersze Gajcego są bardzo dobrym uzupełnieniem dla poezji K. K. Baczyńskiego,
odzwierciedlając nieco inną wrażliwość poetycką i dopełniając obraz czasu wojny ukazany oczyma poetów
pokolenia Kolumbów.
Przenieść z lektur obowiązkowych do uzupełniających (zamiast je w ogóle wyrzucić) następujące
utwory:
 Wergiliusz, „Eneida” (fragmenty);
 św. Augustyn, „Wyznania” (fragmenty);
 św. Tomasz z Akwinu, „Summa teologiczna” (fragmenty);
Uzasadnienie: Literatura starożytna to kanon, który dobrze jest znać i który stanowi podstawę kultury
śródziemnomorskiej. Z kolei św. Augustyn i św. Tomasz, to nie tylko święci, ale przede wszystkim wielkie
umysły doby oświecenia, filozofowie i myśliciele, którzy przyczynili się do rozwoju filozofii i
piśmiennictwa europejskiego. Jeśli rezygnujemy z obowiązku omawiani tych lektur, dajmy możliwość
nauczycielowi omówienia ich jak dopełnienie lektur obowiązkowych.
Warunki i sposób realizacji
LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE – pozostawić:
 Maria Konopnicka, wybór wierszy
Uzasadnienie: Maria Konopnicka to ważna poetka i autorka książek dla dzieci, a także twórca „Roty”, która
aspirowała do roli hymnu narodowego i dla wielu Polaków w czasie zaborów takim hymnem była.
Niedopuszczalne jest zupełne usunięcie nazwiska tej poetki z podstawy programowej. Nie ma bowiem również
żadnego jej utwory w podstawie programowej dla szkoły podstawowej.
 Tadeusz Peiper, wybór wierszy
Uzasadnienie: Nauczyciel powinien mieć możliwość omówienia twórczości założyciela Awangardy
Krakowskiej, choć nie będzie do tego zobowiązany.
5
 wybór wierszy Anny Kamieńskiej, Anny Świrszczyńskiej, Julii Hartwig, Stanisława Grochowiaka,
Ryszarda Krynickiego, Edwarda Stachury, Adama Zagajewskiego, wybór wierszy
Uzasadnienie: Nie ma potrzeby usuwać żadnych utworów z lektur uzupełniających. Wierszy powyższych
poetów nie trzeba rekomendować. Można jedynie ubolewać, że nie będzie dla nich miejsca wśród lektur
obowiązkowych.
 Stefan Wyszyński „Zapiski więzienne”, Jan Paweł II „Przekroczyć próg nadziei” (fragmenty),
„Fides et ratio” (fragmenty), „Tryptyk rzymski”,
Uzasadnienie: Zarówno Jan Paweł II, jak i kardynał Wyszyński to nie tylko przedstawiciele Kościoła, ale
przede wszystkim polscy patrioci, mężowie stanu i wielkie umysły. Karol Wojtyła to ponadto utalentowany
poeta i dramaturg. Trudno odmówić im wkładu do polskiej myśli, a także literatury, dlatego zdecydowanie
należy pozostawić nauczycielom możliwość omówienia fragmentu ich twórczości
ODNIESIENIE SIĘ DO „MANIFESTU POLONISTÓW: Grzeczni… już byliśmy!”
 Należy pozostawić „W pustyni i w puszczy” najlepiej w całości lub chociaż we fragmentach.
Uzasadnienie: Jest to jedna z pierwszych polskich powieści przygodowych dla młodzieży, którą uczniom
się dość dobrze czyta.
 Pozostawić „Zemstę”
Uzasadnienie: Aleksander Fredro to jeden z najwybitniejszych polskich komediopisarzy; powiedzonka z
„Zemsty” weszły do obiegu – trudno sobie wyobrazić, żeby Polak nie znał słów „Hej, Gerwazy, daj
gwintówkę…” czy „Mociumpanie”.
 Pozostawić „Panią Twardowską”
Uzasadnienie: Utwór barwny, ciekawy, nawiązujący do znanej polskiej legendy.
 Pozostawić „Sonety krymskie”
Uzasadnienie: Uczniowie chętnie uczą się na pamięć jednego sonetu, tekst nie jest trudny w przyswojeniu i
omówieniu.
 Pozostawić „Potop” Henryka Sienkiewicza
Uzasadnienie: Trylogia Sienkiewicza jest elementem naszego kodu kulturowego.
 Nie przenosić na poziom rozszerzony „Boskiej komedii”
Uzasadnienie: w kulturze jest bardzo wiele odwołań do tego teksstu, jest to dzieło znaczące w polskiej kulturze.
 Pozostawić w „Tren IX” i „Tren XIX” Jana Kochanowskiego
Uzasadnienie: „Tren IX” jako krytyka stoicyzmu jest konieczny dla zrozumienia kryzysu światopoglądowego poety,
„Tren XIX” to zwieńczenie cyklu, wyjaśnienie, do czego doszedł poeta.
 Pozostawić listę lektur uzupełniających.
Uzasadnienie: Przydatna, aby czerpać inspirację, a nie jest przecież obowiązkowa.
Warszawa, 12.05.2024

Jeśli chodzi o podstawę programową z historii, uwzględniona została niewielka liczba
naszych uwag, dlatego apelujemy o wysłanie ich ponownie – w dokumencie zostały
pominięte te kwestie, które resort edukacji wziął pod uwagę; do pobrania tu:

Trwa walka o podstawy programowe!

W zakresie nauczania matematyki warto podkreślić rolę ważnej zasady kształtowania liczenia pamięciowego  i pisemnego. Liczenie w pamięci nie może ustępować na rzecz korzystania z kalkulatorów (klasy IV-VI oraz VII-VIII). Jesteśmy za pozostawieniem działów kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa w klasach VII-VIII oraz w celach kształcenia matematycznego w klasach IV-VIII sformułowania „lub w działaniach trudniejszych”.

1 Comment

  1. Teresa Zembrzycka

    A co z programem historii?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *