Ordo Iuris: Pomóż nam ocalić dzieci przed seksualizacją …

 

Po Stowarzyszeniu Rodzice Chronią Dzieci

https://ruchochronyszkoly.pl/aktualnosci/oswiadczenie-stowarzyszenia-rodzice-chronia-dzieci-w-zwiazku-z-projektem-poprawek-do-ustawy-z-dnia-14-grudnia-2016-r-prawo-oswiatowe-dz-u-z-2023-r-poz-900-chronmy-dzieci-wspierajmy-ro/

kolejny Sygnatariusz Ruchu Ochrony Szkoły – Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris – zgłasza istotne uwagi do projektu ustawy „Chrońmy Dzieci. Wspierajmy rodziców”.


 

Wiemy jak chronić dzieci

Na początku maja ogłoszono rozpoczęcie zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem ustawy „Chrońmy Dzieci. Wspierajmy rodziców”. Projekt zakłada, że każda zewnętrzna organizacja, która chce przeprowadzić w szkole jakiekolwiek zajęcia dodatkowe – musi przekazać dyrektorowi dokładny opis swojej działalności oraz tego, co zamierza przekazać dzieciom. Dyrektor musi natomiast uzyskać zgodę rady rodziców na przeprowadzenie zajęć. Udział w takich zajęciach będzie też wymagać pisemnej zgody rodziców ucznia.

To oczywiście słuszny kierunek. Podobne propozycje znalazły się w projekcie ustawy, przygotowanej pięć lat temu przez ekspertów Ordo Iuris. Jednak projekt obywatelski wymaga też niezbędnych korekt.

Nasi prawnicy kończą już pracę nad analizą ustawy, którą przekażemy jej autorom. W naszej opinii zwracamy uwagę na brak jednoznacznej definicji pojęcia „seksualizacją”. To nieostre określenie proponujemy zastąpić wymienieniem konkretnych treści, których dotyczyłby przepis – np. „treści dotyczące rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży, poruszające problematykę orientacji seksualnej oraz podważające konstytucyjnie chroniony model rodziny i małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny”.

W ustawie brakuje także instrumentów, które pozwalałby rodzicom na egzekwowanie obowiązków leżących po stronie organizacji zewnętrznych oraz dyrekcji szkoły. Możliwość zawiadomienia kuratorium o zaistniałych naruszeniach w praktyce nie jest wystarczającym narzędziem. Już w 2017 roku zorganizowaliśmy akcję „Chrońmy Dzieci!”, w ramach której okazało się, że prawie połowa z ponad 800 skontrolowanych placówek oświatowych nie stosowała się do wymogu uzyskiwania zgody rady rodziców na zorganizowanie lekcji dodatkowych z udziałem podmiotów zewnętrznych.

Dlatego proponujemy wprowadzenie do projektu ustawy odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie przepisów przez władze placówki oraz samą organizację prowadzącą zajęcia. Nic tak dobrze jak groźba zapłaty sutego zadośćuczynienia rozgniewanym rodzicom nie powstrzyma pewnych swej bezkarności organizacji genderystów.

 

Rodzicu, znaj swoje prawa!

Prawnicy Ordo Iuris od lat zajmują się edukacją prawną rodziców i nauczycieli, którzy czują się często bezradni wobec ofensywy genderowych ideologów w szkołach. Tymczasem, nawet nasze niedoskonałe prawo, daje nam szereg instrumentów do obrony niewinności naszych dzieci.

Dlatego od lat publikujemy i promujemy takie poradniki jak „Prawa rodziców w szkole”, „Jak powstrzymać wulgarną edukację w szkole”, „Jak ustrzec dziecko przed tęczowym piątkiem” oraz cykle infografik przystępnie ułatwiających wykorzystywanie praw rodziców.

Przypominamy, że obowiązkiem dyrektora szkoły jest uzyskanie zgody rady rodziców na działalność stowarzyszeń i organizacji na terenie szkoły. Jednak nawet w przypadku wyrażenia zgody przez radę rodziców – każdy z rodziców ma także prawo do wyrażenia swojego sprzeciwu. W tym celu wystarczy złożyć w szkole przygotowane przez nas „oświadczenie rodzicielskie”, w którym rodzice zastrzegą, że udział ich dziecka w dodatkowych zajęciach będzie możliwy wyłącznie po wyrażeniu przez nich pisemnej zgody. Gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia rodzicielskiego udostępniamy na naszej stronie internetowej.

Jeśli jednak to nie wystarczy i pomimo złożenia takiego oświadczenia, okaże się, że szkoła zorganizowała takie zajęcia bez poinformowania o nich wszystkich rodziców – rodzice mogą zgłosić się do kuratorium oświaty.

Oferujemy także bezpłatne wsparcie prawne rodzicom, których staranie okażą się bezskuteczne lub którzy boją się samodzielnie interweniować. Często interwencja profesjonalnych prawników sprawia, że władze placówki zmieniają nastawienie w obawie przed kosztownym procesem sądowym. […]

Jerzy Kwaśniewski Ordo Iuris 

kontakt@ordoiuris.pl

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *