List solidarności ROS-u z rodzicami w Niemczech w obronie szkół specjalnych

List solidarności z rodzicami w Meklemburgii w Niemczech, którzy walczą w swoim kraju  w obronie likwidowanych szkół specjalnych. Został on jako załącznik dołączony do pisma złożonego w MEIN 19.06.2023 r. Upubliczniamy treść wysłaną do Rady Rodziców w Meklemburgii.

Rada Rodziców w Landzie Meklemburg – Vorpommern

              ( LER – Landes Eltern Rat)

                       Mecklenburg – Vorpommern

 Geschaeftsstelle
Werderstrasse 124

19005 Schwerin

                                              Pełnomocnik ds. Inkluzji Torsten Zarnikow

Szanowni Rodzice i Nauczyciele z Meklemburgii w Niemczech!

Solidaryzujemy się z Wami w Waszym sprzeciwie wobec planów likwidacji szkół specjalnych na terenie Waszego kraju związkowego. Jesteśmy z Wami!

Projekt inkluzji od wielu lat  jest wdrażany w całej Europie. W żadnym państwie się nie powiódł, gdyż nie jest oparty o jakiekolwiek podstawy naukowe. To groźna utopia, która w imię źle pojętej „równości” zmusza wszystkich do tzw. włączenia. Twórcy projektu edukacji włączającej nazywają szkoły specjalne segregacyjnymi, pozbawiają je funduszy i stopniowo likwidują te placówki.  Tak dzieje się u Was, tak dzieje się i w Polsce.

Wiemy o Waszych obawach o złe traktowanie dzieci z niepełnosprawnościami w placówkach masowych. Podzielamy te obawy. Dzieci są narażone na prześladowanie przez zdrowych rówieśników, wzrasta wzajemna agresja, dochodzi do obniżenia poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczniów. Te złe zjawiska nasilają się również w polskich szkołach.  Bardzo liczne klasy, hałas, sprzeczne wymagania zdrowotne i skrajnie różne możliwości dzieci nie sprzyjają spokojnej nauce żadnej z grup uczniów.

Nauczyciele szkół specjalnych to osoby, które realizują swoje życiowe powołanie w pracy z dziećmi specjalnej troski. Traktują swoją pracę jak misję. Są najlepszymi i oddanymi fachowcami w tej trudnej dziedzinie. Specyfika pracy nauczyciela przedmiotowego w szkole masowej jest zupełnie inna.  Pod przymusem projektu inkluzji nigdy nie stanie się on dobrym pedagogiem specjalnym.

Wiecie to, Drodzy Nauczyciele, najlepiej i dlatego wspieracie Rodziców w tym proteście. Osiągnęliście bardzo wiele, idąc ramię w ramię. Lokalne władze samorządowe przyznały Wam rację, czego gratulujemy. Życzymy Wam, by placówki specjalne utrzymały się i rozwijały w Waszym powiecie.

Reprezentujemy ogólnopolski  Ruch Ochrony Szkoły w Polsce. Proponujemy Wam wspólne zwrócenie się do struktur Unii Europejskiej, by zrewidowały swoje podejście do edukacji i zrezygnowały ze szkodliwego projektu edukacji włączającej oraz z likwidowania szkół specjalnych. Pomóżmy w ten sposób innym rodzicom i nauczycielom.

Łączy nas wspólny cel – dobro naszych dzieci i przyszłych pokoleń Europejczyków.

– Ruch Ochrony Szkoły

ruchochronyszkoly.pl

 

W im. Ruchu Ochrony Szkoły Koordynatorzy:

Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci – Magdalena Czarnik

Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk – Magdalena Chmielewska

Hanna Dobrowolska – ekspert oświatowy

Warszawa, 19.06.2023 r.

 

WERSJA W JĘZYKU NIEMIECKIM:

kontakt@ruchochronyszkoly.pl

 

Meklemburg – Vorpommern 

              ( LER – Landes Eltern Rat)

                       Mecklenburg – Vorpommern

 Geschaeftsstelle
Werderstrasse 124

19005 Schwerin

                             Inklusionsbeauftragter       Torsten Zarnikow

Liebe Eltern und Liebe Lehrer in Mecklenburg !

Wir sind solidarisch mit Ihnen und unterstützen Ihren Wiederstand gegen die geplante Abschaffung der Förderschulen in Ihrem Bundesland. Wir stehen an Ihrer Seite!

Das Projekt der Inklusion wird seit vielen Jahren in ganz Europa umgesetzt. Es hat sich in keinem Land bewährt, weil es auf keiner wissenschaftlichen Grundlage beruht. Es ist eine gefährliche Utopie, die im Namen einer falsch verstandenen “Gleichheit” alle in die so genannte Inklusion zwingt. Die Erfinder des Projekts der inklusiven Bildung bezeichnen Sonderschulen als segregiert, entziehen ihnen die Finanzierung und schließen diese Einrichtungen nach und nach.  Das ist es, was in Ihrem Land geschieht, das ist es, was in Polen geschieht.

Wir wissen um Ihre Befürchtungen hinsichtlich der Misshandlung von Kindern mit Behinderungen in Masseneinrichtungen. Wir teilen diese Befürchtungen. Die Kinder sind der Gefahr ausgesetzt, von ihren gesunden Mitschülern schikaniert zu werden, die gegenseitige Aggression nimmt zu, und die Sicherheit für alle Schüler nimmt ab. Diese schlimmen Phänomene nehmen auch in polnischen Schulen zu.  Sehr große Klassen, Lärm, widersprüchliche gesundheitliche Anforderungen und extrem unterschiedliche Fähigkeiten der Kinder sind für keine Gruppe von Schülern förderlich für ein friedliches Lernen.

Sonderschullehrer sind Menschen, die ihre Lebensaufgabe in der Arbeit mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen sehen. Sie betrachten ihre Arbeit als eine besondere Berufung. Sie sind die besten und engagiertesten Fachleute in diesem schwierigen Bereich. Die Spezifik der Arbeit eines Fachlehrers an einer allgemeinen Schule ist völlig anders.  Unter dem Zwang eines Inklusionsprojekts wird er oder sie niemals ein guter Heilpädagoge werden.

Sie, liebe Lehrerinnen und Lehrer, wissen das am besten, und deshalb unterstützen Sie die Eltern bei diesem Protest. Sie haben viel erreicht, indem Sie Hand in Hand gegangen sind. Die örtliche Behörden haben Ihnen Recht gegeben, und wir gratulieren Ihnen dazu. Wir wünschen Ihnen, dass die Sonderschulen in Ihrem Land weiter bestehen und sich entwickeln.

Wir vertreten die gesamtpolnische Schulschutzbewegung. (Ruch Ochrony Szkoły) Wir schlagen Ihnen vor, gemeinsam die Verantwortlichen der Europäischen Union aufzufordern, ihr Konzept für die Inklusion zu überdenken und das schädliche Projekt der inklusiven Bildung und der Abschaffung der Sonderschulen aufzugeben. So helfen wir auch anderen Eltern und Lehrern in den Ländern der EU, die von diesen schädlichen Vorgaben betroffen sind.

 

Uns eint ein gemeinsames Ziel – das Wohlergehen unserer Kinder und der künftigen Generationen von Europäern.

Die Schulschutz-Bewegung

ruchochronyszkoly.pl

 

Im Namen der Koordinatoren der Schulschutzbewegung:

Verein Eltern zum Schutz der Kinder – Magdalena Czarnik

Verantwortlicher Danziger Verein – Magdalena Chmielewska

Hanna Dobrowolska – Bildungsexpertin

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *