Likwidacja zadań domowych narusza konstytucję i Kartę Praw Nauczyciela

Weszło bezprawne rozporządzenie:

Od kwietnia w szkołach podstawowych nie będzie prac domowych w klasach I-III – z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą – a w klasach IV-VIII zadania będą nieobowiązkowe i nieoceniane.

——————————————————

Związki zawodowe nauczycieli oraz Rzecznik Praw Obywatelskich jednoznacznie wskazują,  opiniując ministerialny projekt ws. oceniania,  że zakaz zadawania prac domowych ingeruje w autonomię nauczyciela. Odebranie nauczycielowi prawa do wyboru stosowanych przez niego metod dydaktycznych stanowi ingerencję w autonomię nauczyciela. Podważa jego kompetencje i ogranicza możliwość realizacji celów dydaktycznych w sposób uznany za najwłaściwszy wobec potrzeb i możliwości uczniów.

A oto opinia prawna za; rp.pl

Likwidacja zadań domowych narusza konstytucję i Kartę Praw Nauczyciela

Prace domowe to nie sposób oceniania, który można zmienić rozporządzaniem, a materia oceniana. Minister, ingerujący w sferę ustawową rozporządzeniem, łamie konstytucję i hierarchię aktów prawnych. – mówi prof. Jacek Zaleśny z Uniwersytetu Warszawskiego.

Art. 70 ust. 1 Konstytucji mówi, że „Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa”. Czy zadania domowe to sposób wykonywania obowiązku szkolnego?

W Konstytucji wprost przesądzono, że sposób wykonywania obowiązku szkolnego jest materią ustawową i ani Sejm ani minister nie może tego ignorować. Wąsko określone kryteria szczegółowe – jak np. skala ocen czy terminy wykonywania czynności w procesie edukacyjnym – mogą być regulowane w rozporządzeniu. Tu jednak mówimy o sposobie wykonywania obowiązku szkolnego, do którego należy m.in. podział na prace wykonywane w szkole i poza nią, w formie zadań domowych. Są one elementem integralnego rozwoju ucznia jako dziecka, a więc osoby ludzkiej, istotnym i należącym do materii ustawowej. Nie jest możliwe uzyskanie pełnego i integralnego rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji dziecka bez wykorzystania metod pracy poza szkołą i Konstytucja zabrania likwidacji form pracy własnej ucznia.

Tak więc, likwidacja obowiązkowych zadań domowych w rozporządzeniu jest niezgodna z konstytucją?

Tak, zdecydowanie. Przenieśmy się jeszcze na płaszczyznę ustawową. Minister, wydając rozporządzenie, oparł je na upoważnieniu z art. 44 zb ustawy o systemie oświaty. Nie jest to właściwa podstawa dla przeprowadzonego działania ministra. Przepis ten pozwala wydać rozporządzenie, które określa szczegółowe warunki i sposób klasyfikowania, oceniania i promowania uczniów w szkołach publicznych. Minister twierdzi, że zadania domowe to sposób oceniania – tymczasem, nie są one sposobem, a przedmiotem oceniania. Konieczne jest rozróżnienie między czynnościami wykonywanymi przez ucznia, a następczym ich ocenianiem, do czego uregulowania upoważniła ustawa. Minister zaś, związany zakresem upoważnienia ustawowego, ingerując rozporządzeniem w materię ustawową, łamie art. 44 zb ustawy, a jednocześnie art. 92 Konstytucji, w którym ustrojodawca dokładnie ustalił, w czym wyraża się podległość rozporządzenia ustawie i że rozporządzenie nie może zmieniać ustawy. Zgodnie zaś z utrwalonym orzecznictwem TK, upoważnienie do wydania rozporządzenia nie podlega ani wykładni rozszerzającej ani wykładni celowościowej.

całość na :

https://www.rp.pl/edukacja-i-wychowanie/art40088361-likwidacja-zadan-domowych-narusza-konstytucje-i-karte-praw-nauczyciela

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *