Raport z działań podjętych przez Koordynatorów i Sygnatariuszy ROS a także apel o podjęcie dalszych działań

Szanowni Państwo! Drodzy Sygnatariusze ROS!

Kierujemy do Państwa krótki raport z działań podjętych przez Koordynatorów i Sygnatariuszy ROS, a także apel o podjęcie dalszych działań.

Pokrótce, o tym, co się wydarzyło:

1. w naszym Gronie ROS powitaliśmy nowych Sygnatariuszy!
Zachęcajmy kolejne Organizacje i Osoby!

2.  do wszystkich marszałków województw, wojewodów, kuratoriów i władz ministerstwa, RPD oraz posłów skierowaliśmy protest w związku z dyskryminacją szkół specjalnych w zakresie uchwał podjętych przez samorządy w celu pozyskania środków z Programu Fundusze Europejskie 2021-2027. , w których znajduje się skandaliczny zapis: Szkoły specjalne i inne placówki, które prowadzą do segregacji lub utrzymania segregacji jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub zagrożonej wykluczeniem społecznym, nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia.
Otrzymaliśmy odpowiedzi niemal ze wszystkich województw – samorządy wskazywały na konieczność przyjęcia zapisów, które znajdują się w Umowie Partnerstwa podpisanej przez polski rząd z UE[!] dokładnie w tym dyskryminującym brzmieniu, wiele urzędów obiecywało przekazanie środków finansowych dla szkół specjalnych z innych projektów
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/109763/Umowa_Partnerstwa_na_lata_2021_2027.pdf s.53
Chlubnym wyjątkiem jest województwo świętokrzyskie, które takiego zapisu w swoim dokumencie Program Fundusze Europejskie 2021-2027 nie zawarło!
Uwaga! Jednocześnie informujemy, iż wg otrzymanej porady prawnej – szkoły specjalne absolutnie powinny ubiegać się o środki z tych funduszy, gdyż zapis nie przesądza o wykluczeniu z dostępu do funduszy i jest skandaliczną próbą stygmatyzacji [w ramach ideologii włączającej]. W razie odmowy pomioty powinny składać odwołanie od decyzji z żądaniem wykazania, iż „prowadzą do segregacji”, w sytuacji posyłania dzieci do tych placówek wolną decyzją rodziców.
Powyższa dobrze nagłośniona akcja zmobilizowała MEiN do wielokrotnych zapewnień o stałym docenieniu szkół specjalnych, o tworzeniu nowych placówek oraz o planach powołania przez Ministra P. Czarnka specjalnego funduszu na rzecz szkół specjalnych etc.
Uwaga! Proponujemy, by Organizacje Sygnatariuszy skierowały oddolnie do Ministra zapytania o wysokość i formalną organizację tego funduszu z racji zainteresowania nim lokalnych placówek specjalnych. Prosimy o informacje w razie podjęcia korespondencji.

3. zorganizowaliśmy w wielkim tempie Konferencję prasową pod UW w Warszawie na temat: “Ideologia włączająca niszczy polską oświatę” w dn. 24.03 2023r. z udziałem kilkorga Sygnatariuszy oraz Stow. Nauczyciele dla Wolności w związku z wielką – i utajnioną do końca na stronie MEiN oraz UNICEF – konferencją UNICEF-MEiN na temat edukacji włączającej.
Jako uczestnicy konferencji złożyliśmy nasze oświadczenie-protest do dokumentów konferencji UNICEF-MEiN na ręce moderatora z UNICEF oraz pocztą e-mailową – tłumaczenie oświadczenia na angielski. Zabraliśmy głos w ramach kilkuminutowej możliwości przedstawienia pytań i opinii – głosy ROS były jedynymi krytycznymi podczas całych obrad.
Tekst oświadczenia i relacja:

OŚWIADCZENIE ROS podczas konferencji prasowejAkcja odbiła się szerokim echem w mediach niezależnych [zamieściły one swoje nagrania] i wskazała głównych mocodawców inkluzji z ramienia ONZ w Polsce oraz pozbawiła złudzeń tych, którzy myśleli, iż ed. włączająca została zatrzymana.
O konferencji zostały powiadomione wszystkie zainteresowane instytucje rządowe i RPD.

4. Sygnatariusz ROS Stow. Rodzice Chronią Dzieci złożyło pismo na ręce Marszałek Sejmu E.Witek – w ramach obrad zespołu ds. bezpieczeństwa dzieci – dotyczące w dużym stopniu zagrożeń ed.włączajacą.

5. opublikowanych zostało kilkanaście artykułów prasowych przez grono ekspertów ROS lub z inspiracji ROS [pch24.pl, Nasz Dziennik, WPIS, prasa lokalna, Najwyższy czas] oraz ukazało się ponad 10 wywiadów w TV niezależnych na ten temat – TVTrwam, PL1.TV , Media Narodowe, WRealu.pl, PCh24.pl oraz PR Poznań.
Uwaga! Szukamy publicystów zainteresowanych tematem i innych np. lokalnych mediów

6. podjęliśmy kontakt z Rzecznikiem Praw Dziecka w kwestii zastrzeżeń dotyczących negatywnych skutków edukacji włączającej.

7. wysłuchaliśmy wielu konferencji i szkoleń organizowanych przez inkluzjonistów w celu śledzenia najnowszych kierunków ich działań.

8. udzieliliśmy kilku porad i odpowiedzi na pytania ze strony rodziców i nauczycieli, głównie związanych z wdrażaniem przez dyrekcje szkół niekonsultowanych projektów i innowacji, jak np. ”szkoła bez ocen”.

9. wzorem konferencji w Krakowie w listopadzie 2022 r. pracujemy nad organizacją kolejnej konferencji, tym razem o bardziej wyrazistym naukowym charakterze na innej uczelni wyższej.

10. podjęliśmy bardzo żywą współpracę z zespołem ds. edukacji włączającej Stow. Nauczyciele dla Wolności.

 

Proponujemy Państwu następujące aktywności:
1. propagowanie powyższych działań i dokumentów, w tym filmu szkoleniowego:

i ulotek:

DLA RODZICA


oraz tworzenie własnych materiałów, na nich wzorowanych; szczególnie w mediach społecznościowych [wlepki, memy, video] – prosimy o ich przesyłanie.
2. podjęcie akcji informacyjnej w placówkach specjalnych na Państwa terenie w celu ostrzeżenia ich przed projektem SCWEW [Specjalistyczne Centra Wspierania Edukacji Włączającej] , które w liczbie 300 mają powstać w krótkim czasie. Są – wg informacji Min.M.Machałek – na to już fundusze! Szkoły specjalne nie powinny wyrazić zainteresowania tym szkodliwym projektem grożącym likwidacją ich placówek pod hasłem „transformacji” i „nowych zadań”!
Przypominamy, iż w grudniu Min. P. Czarnek oświadczył na antenie TV Trwam, iż obecne 23 SCWEW-y to tylko pilotaż i nie powstanie ich więcej.
3. podjęcie pikiet pod Kuratoriami pod ogólnym hasłem Ideologia włączająca niszczy polską oświatę;
UWAGA! pod koniec kwietnia – 28.04 – planowana jest pikieta w Katowicach [ Sygnatariuszy z tego terenu – prosimy o kontakt!]
Składane w Kuratoriach pisma można wzorować na Oświadczeniu

OŚWIADCZENIE ROS podczas konferencji prasowej


4. skierowanie już obecnie do biur poselskich Państwa posłów w terenie i przyszłych kandydatów na posłów pism z zapytaniem o to,

 I. czy w razie głosowania Projektu ustawy o wsparciu dzieci, uczniów i rodzin będącej faktyczną reformą oświaty w Polsce
Będzie Pan/Pani ZA czy PRZECIW ?
https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-wsparciu-dzieci-uczniow-i-rodzin2
II. czy PAN/PANI podziela poniższe oczekiwania ROS w kwestii zmian w polskiej polityce oświatowej i jakie kroki ma PAN/PANI zamiar podjąć? Od odpowiedzi zależy oddanie głosu na kandydata i zostanie on z odpowiedzi rozliczony przez wyborców.

OŚWIADCZENIE ROS podczas konferencji prasowej

Dziś domagamy się od władz Państwa Polskiego konkretnych działań, a w tym:
  wycofania ze strony rządowej projektu ustawy
https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-wsparciu-dzieci-uczniow-i-rodzin2
wyposażenia nauczycieli i dyrektorów w skuteczne narzędzia dyscyplinujące uczniów,
zachowania obecnej formuły podstawy programowej dla uczniów oraz systemu oceniania,
zaprzestania przekształcania szkół specjalnych w Specjalistyczne Centra Wspierania Edukacji Włączającej oraz wykorzystywania kadr szkół specjalnych do innych celów niż opieka nad uczniami w szkołach specjalnych,
właściwego finansowania placówek specjalnych i ich rozwoju według sprawdzonych rozwiązań,
zmiany rozporządzenia MEiN z 2017 r., które umożliwia nieograniczone i bezwarunkowe włączanie do szkół ogólnodostępnych dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i nieprzystosowanych społecznie,
niestosowania tzw. oceny funkcjonalnej wobec wszystkich uczniów,
w uzasadnionych przypadkach uruchomienia oddziałów specjalnych w szkołach ogólnodostępnych.
Jeśli warunki te nie zostaną spełnione, polska oświata ulegnie likwidacji, pomimo uspokajających zapewnień polityków i urzędników. Negatywne doświadczenia innych krajów, które poszły drogą inkluzji, powinny być dla nas przestrogą.
Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o poparcie naszych żądań.

Powstrzymajmy ideologię włączającą!
Ratujmy polską szkołę!

5. W razie kontaktów z dyrektorami i nauczycielami szkół specjalnych – prosimy o udostępnienie na adres kontakt@ruchochronyszkoly.pl
6. O wszelkich odnotowanych zachowaniach niebezpiecznych, gorszących lub zagrażających realizacji podstawy programowej w szkołach – prosimy nas od razu informować z podaniem poziomu nauczania i miasta.
7. dołączamy wersję w j.ang. naszego oświadczenia – możecie ją Państwo wysyłać do przedstawicieli UE, ONZ, UNICEF w im. Swoich Organizacji. To akcja sprzeciwu społecznego wg rad prawników z Ordo Iuris – udokumentowany brak zgody na miękkie zmiany prawne jest często jedyną obroną przed uznaniem tych zmian za już obowiązujące.
Liczymy na Państwa własne pomysły i aktywność!


Ruch Ochrony Szkoły

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *