Cytaty dyskryminujące szkoły specjalne skopiowane z Umowy Partnerstwa z UE do dokumentów samorządów województw

W odpowiedzi na zapytania upubliczniamy cytaty będące podstawą interwencji ROS. Zainteresowanych przepraszamy za konieczność dosłownych przytoczeń tych dyskryminujących cytatów.

Jednocześnie informujemy, iż  fragmenty te są w przeważającej liczbie wprost zaczerpnięte z umowy partnerstwa pomiędzy Polską a UE przyjętej 30 czerwca 2022, a upublicznionej na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. UMOWA PARTNERSTWA DLA REALIZACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI 2021-2027 W POLSCE

8.02.2023 r.: “Polska zrealizuje w najbliższych latach inwestycje o wartości prawie 76 miliardów euro z Polityki Spójności. Podczas inauguracji nowej perspektywy finansowej Komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira i Komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit wręczyli Premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu i Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorzowi Pudzie oraz marszałkom województw decyzje zaświadczające o tym, że fundusze europejskie na lata 2021-2027 zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym trafią do obywateli naszego kraju. Odbyło się to w obecności ministrów i wiceministrów Rządu RP, przedstawicieli władz samorządowych i organizacji pozarządowych oraz beneficjentów funduszy unijnych” – za: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/polska-inauguruje-programy-europejskie-na-lata-2021-2027

—————————————————————————————————————

Zbiór cytatów z dokumentów Program Fundusze Europejskie 2021-2027 dla wymienionych województw

MAŁOPOLSKA

Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w brzmieniu:
„Szkoły specjalne i inne placówki prowadzące do segregacji lub utrzymania segregacji jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub zagrożonej wykluczeniem społecznym nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia” [s.128]

file:///C:/Users/Hanna%20Dobrowolska/Downloads/FEM_2021-2027_tekst_ujednolicony.pdf

 

LUBELSKIE

Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w brzmieniu:
„Szkoły specjalne i inne placówki prowadzące do segregacji lub utrzymania segregacji jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub zagrożonej wykluczeniem społecznym nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia”[s.119]

https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/prawo-i-dokumenty/projektu-programu-fundusze-europejskie-dla-lubelskiego-2021-2027/

_Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.pdf

MAZOWSZE

Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w brzmieniu:
„Szkoły specjalne i inne placówki edukacyjne, które prowadzą do segregacji lub utrzymania segregacji jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub zagrożonej wykluczeniem społecznym, nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia”. [s.110] [korekta w stosunku do s. 109 z pisma przewodniego]

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/program-fundusze-europejskie-dla-mazowsza-2021-2027-zostal-przyjety-przez-komisje-europejska/

https://www.funduszedlamazowsza.eu/wp-content/uploads/2022/12/fem-2021.2027-v1.2.pdf

LUBUSKIE

Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 w brzmieniu:
„Szkoły specjalne i inne placówki prowadzące do segregacji lub utrzymania segregacji jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub zagrożonej wykluczeniem społecznym nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia”[s.107]

Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 21-27_13.12.2022 (1).pdf

PODKARPACKIE

s.158

Szkoły specjalne i inne placówki prowadzące do segregacji lub utrzymania segregacji jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub zagrożonej wykluczeniem społecznym nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia.

https://rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2022/FEP/zatwierdzony/Za%C5%82._1_do_uchwa%C5%82y_ZWP_-_FEP_2021-2027.pdf

ZACHODNIOPOMORSKIE

s.146

Możliwe są wyłącznie inwestycje mające na celu włączenie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do placówek ogólnodostępnych. Szkoły specjalne i inne instytucje, które prowadzą do lub utrzymują segregację jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub zagrożonej wykluczeniem społecznym, nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia.

https://rpo.wzp.pl/sites/default/files/pliki/fundusze_europejskie_dla_pomorza_zachodniego_2021-2027_v1_3.pdf

POMORSKIE

s.142

Szkoły specjalne i inne placówki, które prowadzą do segregacji lub utrzymania segregacji jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub zagrożonej wykluczeniem społecznym, nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia.

https://strategia2030.pomorskie.eu/2022/12/08/komisja-europejska-zatwierdzila-nowy-program-regionalny/

WARMIŃSKO MAZURSKIE

s.81

Szkoły specjalne i inne placówki prowadzące do segregacji lub utrzymania segregacji jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub zagrożonej wykluczeniem społecznym nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia.

https://rpo.warmia.mazury.pl/zdjecia/strona/FEWiM_20212027/FEWiM_po_decyzji_KE.pdf

KUJAWSKO POMORSKIE

S.122

Szkoły specjalne i inne placówki, które prowadzą do segregacji lub utrzymania segregacji jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub zagrożonej wykluczeniem społecznym, nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia.

https://mojregion.eu/rpo/fundusze-2021-2027/

PODLASKIE

s.79

Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa szkoły specjalne i inne placówki, które prowadzą do segregacji lub utrzymania segregacji jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub zagrożonej wykluczeniem społecznym, nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia.

https://rpo.wrotapodlasia.pl/fedlapodlaskiego/projekt-programu-fundusze-europejskie-dla-podlaskiego-2021-2027.html

WIELKOPOLSKIE

s.147

Szkoły specjalne i inne instytucje, które prowadzą lub utrzymują segregację jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub zagrożonej wykluczeniem społecznym, nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia.

https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/020/701/original/Fundusze_Europejskie_dla_Wielkopolski_2021-2027_v1.2.pdf?1670848698

ŁÓDZKIE

s.232

Wspierana będzie edukacja włączająca na wszystkich etapach edukacji oraz poprawa dostępności dla osób ze zróżnicowanymi potrzebami. Istotne będzie ze względu na zwiększającą się liczbę orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego zapewnienie wysokiej jakości kształcenia dla dzieci lub uczniów z niepełnosprawnościami, szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, w tym wynikającymi z uzdolnień. Nie będą wspierane szkoły specjalne.

https://rpo.lodzkie.pl/images/2022/443-przekazanie-fel-ke/fel-28112022.pdf

DOLNOSLĄSKIE

s.176

4.Wsparcie kształcenia ogólnego i zawodowego uwzględniające potrzeby uczniów z niepełnosprawnością, tj.

  1. a) tworzenie i wspieranie działań wspomagających integrację w szkołach ogólnych, m.in. przy wykorzystaniu zasobów wiedzy oraz kompetencji kadry ośrodków specjalnych;
  2. b) tworzenie i wspieranie pozaszkolnych form integracji uczniów z dysfunkcjami ze społeczeństwem;
  3. c) wspieranie integracji uczniów z dysfunkcjami poprzez świadczenie edukacyjnej opieki wychowawczej, po odbyciu edukacji integracyjnej w szkołach ogólnych, poprzez profesjonalne wsparcie procesu integracji;
  4. d) wspierany będzie proces przechodzenia z edukacji specjalnej do edukacji włączającej, realizowane będą działania wykorzystujące umiejętności i wiedzę nauczycieli kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych oraz integracja społeczna uczniów z niepełnosprawnościami.

https://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/rpo-wd-2021-2027/dokumenty-programowe/

OPOLSKIE

s.140

W woj. opolskim konieczne jest wsparcie edukacji włączającej, której celem jest zapewnienie dostępu do edukacji oraz zapobieganie ewentualnym nierównościom. Wsparcie dotyczyć będzie uczniów z SPE, w tym m.in.: z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych, adaptujących się w nowym środowisku (np. z rodzin migrantów czy społeczności romskiej), ale także wybitnie zdolnych.

s.141

Edukacja jest ważnym elementem budowania kapitału społecznego, dlatego promowane będą inicjatywy i projekty realizowane w partnerstwie, w tym z organizacjami pozarządowymi (np. szkoła podstawowa z terenów wiejskich ze szkołą miejską, szkoła zawodowa z uczelnią, szkoła ogólnodostępna ze szkołą specjalną). Współpraca ma na celu umożliwienie integracji uczniów, wymianę doświadczeń i dostosowanie szkół do potrzeb uczniów ze SPE.

https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/2022/12/FEO-2021-2027_DECYZJA-KE.pdf

ŚLĄSKIE

s.168

Wdrażana będzie edukacja włączająca (np.: poprzez model dostępnej szkoły), kompleksowe dostosowanie placówek i umiejętności kadry oraz rodziców/opiekunów dzieci do potrzeb edukacji ogólnodostępnej (także w przedszkolach).

s.171

W procedurze zastosowane zostanie kryterium premiujące wsparcie, którego celem będzie niwelowanie barier w dostępie do edukacji na każdym szczeblu, wynikających z dyskryminacji i przemocy motywowanej niechęcią do ww. cech. oraz z trudności integracyjnych uczniów ukraińskich. Premiowane będzie wdrażania w ośrodkach edukacyjnych rozwiązań mających na celu zapobieganie dyskryminacji i przemocy ze względu na cechy prawnie chronione, w szczególności na: płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną oraz pochodzenie etniczne, w tym wsparcie dla kadry pedagogicznej. Wdrażana będzie edukacja włączająca (np. poprzez model dostępnej szkoły). Pozytywny wpływ na zasadę niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami będzie kryterium dostępu warunkującym otrzymanie dofinansowania. Zasada równości kobiet i mężczyzn będzie dodatkowo weryfikowana na podstawie standardu minimum.

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/nowy_projekt_fe_sl_2021_2027_18112022

ŚWIĘTOKRZYSKIE

s.197

  1. Wsparcie szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnych, ukierunkowane na rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych oraz wzmacnianie sytemu kształcenia, m.in. poprzez wsparcie edukacji włączającej, rozszerzenie oferty dydaktycznej, doradztwo zawodowe, podnoszenie kompetencji/kwalifikacji kadry nauczycielskiej, zajęcia dodatkowe, m.in. w ramach rozwijania postaw proekologicznych, realizację programów stypendialnych dla uczniów zdolnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

file:///C:/Users/Hanna%20Dobrowolska/Downloads/Program%20FE%C5%9A%202021-2027%20przyj%C4%99ty%20decyzj%C4%85%20KE%2007.12.2022%20r..pdf

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *