Dyskryminacja szkół specjalnych przez administrację samorządową ma ogólnopolski zasięg

Dwa dni temu Ruch Ochrony Szkoły podjął interwencję u Marszałków 4 województw w zawiązku ze skandalicznymi zapisami dyskryminującymi szkoły specjalne. Dziś publikujemy dwa kolejne pisma, wysłane do Marszałków kilku województw. Upubliczniamy także załączniki, w których znajdują się szkalujące lub świadczące o wykluczaniu szkół specjalnych cytaty. 

Porażająca skala ogólnopolskiego zjawiska ukazuje systemową walkę  ze szkolnictwem specjalnym realizowaną przez samorządy za fundusze z UE. Protestujemy!

ROS

 

 

Ruch Ochrony Szkoły                                                                Warszawa 9.02.2023 r.

kontakt@ruchochronyszkoly.pl

www.ruchochronyszkoly.pl

 

Marszałkowie Województw

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Olgierd Geblewicz

Marszałek Województwa Pomorskiego

Mieczysław  Struk

Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezin

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Piotr Całbecki

Marszałek Województwa Podlaskiego

dr Artur Kosicki

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Marek Woźniak

Marszałek Województwa Łódzkiego

Grzegorz Schreiber

 

Szanowny Panie Marszałku,

W imieniu rodziców, nauczycieli i pracowników oświaty skupionych w Organizacjach tworzących Ruch Ochrony Szkoły wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec dyskryminacyjnych praktyk podjętych przez władze samorządowe reprezentowane przez Pana Marszałka poprzez akceptację zapisów zawartych w upublicznionych dokumentach  Program Fundusze Europejskie 2021-2027 w brzmieniu:

Szkoły specjalne i inne placówki prowadzące do segregacji lub utrzymania segregacji jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub zagrożonej wykluczeniem społecznym nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia

 

lub niemal identycznym, o tej samej wymowie, co wykazuje załącznik zbiorczy cytatów dołączony do tego pisma.

 

Zapis ten wprost dyskryminuje grupę uczniów uczęszczających do placówek specjalnych – czyli najbardziej pokrzywdzone przez los dzieci –  ich rodziny oraz kadry dydaktyczne i administracyjne tych szkół.  Specjalistycznym placówkom stanowiącym istotną część systemu oświaty w Polsce odmawia się możliwości korzystania z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie w kilku województwach. Stawia się im poniżające, krzywdzące i nieuzasadnione zarzuty, pomawiając, iż „prowadzą do segregacji lub utrzymują segregację”.

Naruszona została  cześć i godność osób uczęszczających do placówek specjalnych oraz ich pracowników,  co nosi wszystkie cechy zniesławienia [art. 212 § 1 Kodeksu karnego].  Zawarte sformułowania poniżają uczniów i pracowników szkół specjalnych i w dużym stopniu mogą narazić te wyjątkowo ważne placówki oświatowe na utratę zaufania w oczach opinii publicznej. Może to  przynieść trudne do wyobrażenia bezpośrednie szkody tych osób i instytucji oraz poważne szkody społeczne o dużym zasięgu. Doszło tu do zniesławienia nie tylko pojedynczych osób, ale równocześnie – państwowych instytucji. Ich stygmatyzowanie jest cynicznie ukryte pod pozorem przeciwdziałania segregacji.

W istocie uczniowie uczęszczający do szkół specjalnych, co jest powszechnie wiadomo i co należy mocno podkreślić,  otrzymują wysokiej klasy wsparcie i fachową pomoc, jakiej inne placówki oświatowe nie są w stanie świadczyć w zakresie szczególnie skomplikowanych potrzeb edukacyjnych uczniów.

Szczególnie oburza fakt, iż jednocześnie przestrzeganie  „równych praw”, przeciwdziałanie wykluczeniu i praktykom antydyskryminacyjnym jest przedstawiane jako istotna część założeń ideowych projektów UE, z których pochodzą Fundusze Europejskie. Nosi to znamiona stosowania podwójnych standardów wobec różnych podmiotów i grup społecznych, co jest istotną cechą dyskryminacji.

Analiza dokumentu wskazuje na podporządkowanie polskiego systemu edukacji programowi inkluzyjnej [włączającej] szkoły funkcjonującemu w wielu krajach Europy, gdzie edukacja stanowi katalizator zmian społecznych według ideologii neomarksistowskiej. Model ten stoi w jaskrawej sprzeczności z polskim prawem, tradycją i wartościami. W Polsce, zbudowanej na fundamencie cywilizacji chrześcijańskiej, nie ma szkół, które prześladowałyby i dyskryminowały dzieci.  Podkreślanie tych zjawisk w Programie Fundusze Europejskie 2021-2027  wskazuje na kopiowanie zawartości obcych dokumentów, niepolskiego pochodzenia i niepasujących do polskiej rzeczywistości.

Nie zgadzamy się na zakłamywania polskiej rzeczywistości i sztuczne zaszczepianie w niej szkodliwych dla Polski wzorów.

Wzywamy Pana Marszałka natychmiastowego usunięcia powyższego zapisu lub identycznego w treści [ por. załącznik] oraz zamieszczenia w to miejsce przeprosin, skierowanych do nauczycieli, personelu i organów prowadzących szkół specjalnych, a także rodziców, którzy umieścili swoje dzieci w tych szkołach, w związku z krzywdzącymi ideologicznymi oskarżeniami.

Jednocześnie oczekujemy równego dostępu do środków finansowych potrzebnych do funkcjonowania i rozwoju szkół specjalnych, zgodnie z wielokrotnymi zapewnieniami władz państwowych i samorządowych.

Z poważaniem

Koordynatorzy Ruchu Ochrony Szkoły

Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci – Magdalena Czarnik

Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk – Magdalena Chmielewska

Hanna Dobrowolska – ekspert oświatowy

https://ruchochronyszkoly.pl/o-nas/lista-sygnatariuszy/

Załącznik 1. – Zbiór cytatów z dokumentów Program Fundusze Europejskie 2021-2027 dla wymienionych województw

Do wiadomości: Rzecznik Praw Dziecka, Marszałkowie Sejmu RP, Minister Edukacji i Nauki,

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP

————————————————

Załącznik 1. – Zbiór cytatów z dokumentów Program Fundusze Europejskie 2021-2027 dla wymienionych województw

PODKARPACKIE

s.158

Szkoły specjalne i inne placówki prowadzące do segregacji lub utrzymania segregacji jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub zagrożonej wykluczeniem społecznym nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia.

ZACHODNIOPOMORSKIE

s.146

Możliwe są wyłącznie inwestycje mające na celu włączenie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do placówek ogólnodostępnych. Szkoły specjalne i inne instytucje, które prowadzą do lub utrzymują segregację jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub zagrożonej wykluczeniem społecznym, nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia.

POMORSKIE

s.142

Szkoły specjalne i inne placówki, które prowadzą do segregacji lub utrzymania segregacji jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub zagrożonej wykluczeniem społecznym, nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia.

WARMIŃSKO MAZURSKIE

s.81

Szkoły specjalne i inne placówki prowadzące do segregacji lub utrzymania segregacji jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub zagrożonej wykluczeniem społecznym nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia.

KUJAWSKO POMORSKIE

S.122

Szkoły specjalne i inne placówki, które prowadzą do segregacji lub utrzymania segregacji jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub zagrożonej wykluczeniem społecznym, nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia.

PODLASKIE

s.79

Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa szkoły specjalne i inne placówki, które prowadzą do segregacji lub utrzymania segregacji jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub zagrożonej wykluczeniem społecznym, nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia.

WIELKOPOLSKIE

s.147

Szkoły specjalne i inne instytucje, które prowadzą lub utrzymują segregację jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub zagrożonej wykluczeniem społecznym, nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia.

ŁÓDZKIE

s.232

Wspierana będzie edukacja włączająca na wszystkich etapach edukacji oraz poprawa dostępności dla osób ze zróżnicowanymi potrzebami. Istotne będzie ze względu na zwiększającą się liczbę orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego zapewnienie wysokiej jakości kształcenia dla dzieci lub uczniów z niepełnosprawnościami, szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, w tym wynikającymi z uzdolnień. Nie będą wspierane szkoły specjalne.


Ruch Ochrony Szkoły                                                                Warszawa 9.02.2023 r.

kontakt@ruchochronyszkoly.pl

 

Marszałkowie Województw

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Cezary Przybylski

Marszałek Województwa Śląskiego

Jakub Chełstowski

Marszałek Województwa Opolskiego

Andrzej Buła

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Bętkowski

 

Szanowny Panie Marszałku,

W imieniu rodziców, nauczycieli i pracowników oświaty skupionych w Organizacjach tworzących Ruch Ochrony Szkoły informujemy, iż wyraziliśmy stanowczy sprzeciw wobec dyskryminacyjnych praktyk podjętych przez władze samorządowe kilku województw poprzez akceptację zapisów zawartych w upublicznionych dokumentach  Program Fundusze Europejskie 2021-2027 w brzmieniu: „Szkoły specjalne i inne placówki prowadzące do segregacji lub utrzymania segregacji jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub zagrożonej wykluczeniem społecznym nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia”.

Zwracamy się do Pana Marszałka z uwagi na widoczne w treści dokumentu Program Fundusze Europejskie 2021-2027 pominięcie placówek szkolnictwa specjalnego w rozdziale środków UE oraz/lub ich instrumentalne traktowanie, jako rezerwuaru zasobów kadrowych dla innych placówek oświatowych. [patrz załącznik z odnośnymi cytatami]

Przywołane w załączniku zapisy pośrednio dyskryminują grupę uczniów uczęszczających do placówek specjalnych – czyli najbardziej pokrzywdzone przez los dzieci –  ich rodziny oraz kadry dydaktyczne i administracyjne tych szkół.  Specjalistycznym placówkom stanowiącym istotną część systemu oświaty w Polsce nie daje się możliwości korzystania z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie. Trudno to zrozumieć, gdyż uczniowie uczęszczający do szkół specjalnych, co jest powszechnie wiadomo i co należy mocno podkreślić,  otrzymują w tych szkołach wysokiej klasy wsparcie i fachową pomoc, jakiej inne placówki oświatowe nie są w stanie świadczyć, szczególnie w zakresie skomplikowanych potrzeb edukacyjnych uczniów.

Szczególnie oburza fakt, iż jednocześnie przestrzeganie  „równych praw”, przeciwdziałanie wykluczeniu i praktykom antydyskryminacyjnym jest przedstawiane jako istotna część założeń ideowych projektów UE, z których pochodzą Fundusze Europejskie. Nosi to znamiona stosowania podwójnych standardów wobec różnych podmiotów i grup społecznych, co jest istotną cechą dyskryminacji.

Analiza dokumentu wskazuje na podporządkowanie polskiego systemu edukacji programowi inkluzyjnej [włączającej] szkoły funkcjonującemu w wielu krajach Europy, gdzie edukacja stanowi katalizator zmian społecznych według ideologii neomarksistowskiej. Model ten stoi w jaskrawej sprzeczności z polskim prawem, tradycją i wartościami. W Polsce, zbudowanej na fundamencie cywilizacji chrześcijańskiej, nie ma szkół, które „wykluczają” dzieci.  Podkreślanie zjawisk „zapobiegania nierównościom” i kreowanie ”dostępności” w Programie Fundusze Europejskie 2021-2027  wskazuje na kopiowanie zawartości obcych dokumentów, niepolskiego pochodzenia i niepasujących do polskiej rzeczywistości.

Nie zgadzamy się na zakłamywania polskiej rzeczywistości i sztuczne zaszczepianie w niej szkodliwych dla Polski wzorów.

Wzywamy Pana Marszałka do natychmiastowego przywrócenia proporcjonalnego finansowania wszystkich placówek oświatowych. Oczekujemy równego dostępu do środków finansowych potrzebnych do funkcjonowania i rozwoju szkół specjalnych, zgodnie z wielokrotnymi zapewnieniami władz państwowych i samorządowych.

Z poważaniem

Koordynatorzy Ruchu Ochrony Szkoły

Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci – Magdalena Czarnik

Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk – Magdalena Chmielewska

Hanna Dobrowolska – ekspert oświatowy

https://ruchochronyszkoly.pl/o-nas/lista-sygnatariuszy/

Do wiadomości: Rzecznik Praw Dziecka, Marszałkowie Sejmu RP, Minister Edukacji i Nauki,

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP

 

Załącznik 1. – Zbiór cytatów z dokumentów Program Fundusze Europejskie 2021-2027 dla wymienionych województw

DOLNOSLĄSKIE

s.176

4.Wsparcie kształcenia ogólnego i zawodowego uwzględniające potrzeby uczniów z niepełnosprawnością, tj.

  1. a) tworzenie i wspieranie działań wspomagających integrację w szkołach ogólnych, m.in. przy wykorzystaniu zasobów wiedzy oraz kompetencji kadry ośrodków specjalnych;
  2. b) tworzenie i wspieranie pozaszkolnych form integracji uczniów z dysfunkcjami ze społeczeństwem;
  3. c) wspieranie integracji uczniów z dysfunkcjami poprzez świadczenie edukacyjnej opieki wychowawczej, po odbyciu edukacji integracyjnej w szkołach ogólnych, poprzez profesjonalne wsparcie procesu integracji;
  4. d) wspierany będzie proces przechodzenia z edukacji specjalnej do edukacji włączającej, realizowane będą działania wykorzystujące umiejętności i wiedzę nauczycieli kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych oraz integracja społeczna uczniów z niepełnosprawnościami.

 

OPOLSKIE

s.140

W woj. opolskim konieczne jest wsparcie edukacji włączającej, której celem jest zapewnienie dostępu do edukacji oraz zapobieganie ewentualnym nierównościom. Wsparcie dotyczyć będzie uczniów z SPE, w tym m.in.: z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych, adaptujących się w nowym środowisku (np. z rodzin migrantów czy społeczności romskiej), ale także wybitnie

zdolnych.

s.141

Edukacja jest ważnym elementem budowania kapitału społecznego, dlatego promowane będą inicjatywy i projekty realizowane w partnerstwie, w tym z organizacjami pozarządowymi (np. szkoła podstawowa z terenów wiejskich ze szkołą miejską, szkoła zawodowa z uczelnią, szkoła ogólnodostępna ze szkołą specjalną). Współpraca ma na celu umożliwienie integracji uczniów, wymianę doświadczeń i dostosowanie szkół do potrzeb uczniów ze SPE.

 

ŚLĄSKIE

s.168

Wdrażana będzie edukacja włączająca (np.: poprzez model dostępnej szkoły), kompleksowe dostosowanie placówek i umiejętności kadry oraz rodziców/opiekunów dzieci do potrzeb edukacji ogólnodostępnej (także w przedszkolach).

s.171

W procedurze zastosowane zostanie kryterium premiujące wsparcie, którego celem będzie niwelowanie barier w dostępie do edukacji na każdym szczeblu, wynikających z dyskryminacji i przemocy motywowanej niechęcią do ww. cech. oraz z trudności integracyjnych uczniów ukraińskich. Premiowane będzie wdrażania w ośrodkach edukacyjnych rozwiązań mających na celu zapobieganie dyskryminacji i przemocy ze względu na cechy prawnie chronione, w szczególności na: płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną oraz pochodzenie etniczne, w tym wsparcie dla kadry pedagogicznej. Wdrażana będzie edukacja włączająca (np. poprzez model dostępnej szkoły). Pozytywny wpływ na zasadę niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami będzie kryterium dostępu warunkującym otrzymanie dofinansowania. Zasada równości kobiet i mężczyzn będzie dodatkowo weryfikowana na podstawie standardu minimum.

 

 

ŚWIĘTOKRZYSKIE

s.197

  1. Wsparcie szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnych, ukierunkowane na rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych oraz wzmacnianie sytemu kształcenia, m.in. poprzez wsparcie edukacji włączającej, rozszerzenie oferty dydaktycznej, doradztwo zawodowe, podnoszenie kompetencji/kwalifikacji kadry nauczycielskiej, zajęcia dodatkowe, m.in. w ramach rozwijania postaw proekologicznych, realizację programów stypendialnych dla uczniów zdolnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 

ROS

 

 

 

 

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *