B. kurator Barbara Nowak pisze ostre uwagi do MEN – warto poznać tę opinię

W ramach prekonsultacji, które potrwają do 19 lutego 2024 r. za pomocą specjalnego formularza kontaktowego
swoje zdanie wyraziła obrończyni polskiej szkoły, przez 8 lat Kurator Małopolski – Barbara Nowak. Oto opinia przesłana do MEN [dziękujemy za udostępnienie].
1. Zaprezentowane zmiany w podstawach programowych z historii są nie do zaakceptowania w żadnym punkcie. Są one wszystkie próbą napisania tzw. nowej historii, która usuwa naukowe ustalenia historyków, pomija źródła historyczne i usuwa postaci Polaków, którzy historię Polski tworzyli. W pełni świadoma zamysłu Unii Europejskiej dążącej do unifikacji historii w ramach zaplanowanego przez globalistów państwa ogólnoeuropejskiego protestuję przeciwko fałszowaniu Dziejów Narodu Polskiego. Jako odpowiedzialny za przekazywanie wiedzy historycznej nauczyciel młodego pokolenia Polaków i świadomy losów historycznych Polak, zwracam uwagę, że pomysł ukrywania konfliktów narodowych i państwowych w przeszłości nie tylko nie pozwoli na budowanie zgodnego współistnienia narodów w ramach utopijnego wszechpaństwa europejskiego, ale będzie stałym zagrożeniem potencjalnymi konfliktami, wynikającymi z błędnych przekazów różnych osób i grup społecznych. Zaplanowany pomysł na zunifikowaną historię wspólną Europy jest oszustwem i wyrazem pogardy dla rozumu ludzkiego, szacunku do człowieka, jego prawa do wolności.
2. Wyrażam ostry sprzeciw wobec traktowania nauczycieli w planowanych zmianach programowych. Nauczycielowi przydzielone zostaje zadanie absolutnie niezgodne z statusem pedagoga i wychowawcy młodego pokolenia. Ma być on tym, który okłamuje ucznia, pozbawia go dumy z czynów przodków, z historii Polski. Ma nie przekazywać wiedzy, którą posiadł kształcąc się na uczelniach i samodzielnie rozwijając swoje pasje. Poprzez narzucenie mu ograniczeń w przekazywaniu wiedzy naruszone zostają jego prawa i obowiązki jakie nakłada na niego Karta Nauczciela i Prawo Oświatowe, a zwłaszcza Preambuła do tej ustawy.
3. Protestuję przeciwko łamaniu praw rodziców uczniów, którzy mają zapewnienie w obowiązującym w Polsce prawie, w tym w Konstytucji, Prawie Oświatowym i in., odpowiedniego, dopasowanego do zdolności dziecka, nauczania i wychowania. Rodzice młodych Polaków, jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mają prawo oczekiwać dbałości w przekazywaniu rzetelnej wiedzy i wzorców wychowania zgodnie z zapisami we wspomnianych dokumentach.
Barbara Nowak

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *