8. Podsumowanie

Wprowadzenie obowiązującej edukacji włączającej odebrałoby rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami prawo dokonania wyboru drogi edukacyjnej dla ich dzieci. Zlikwidowane zostałoby szkolnictwo specjalne.

Obecny system mieszany [szkoły specjalne, klasy integracyjne, elementy edukacji włączającej] daje rodzicom możliwość decydowania o sposobie kształcenia dzieci – w zależności od ich potrzeb i możliwości, niemniej już na tym etapie rodzi poważne zagrożenia. Dokonuje się stopniowo samoczynna likwidacja szkół specjalnych z powodu braku uczniów i rozproszenia nauczycieli specjalnych.

Wdrażany stopniowo projekt edukacji włączającej ma na celu zmianę systemu szkolnictwa specjalnego i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w Polsce. Nade wszystko jednak ma wpłynąć na szkolnictwo ogólnodostępne, doprowadzając do dekonstrukcji systemu oświaty w obecnym kształcie.

Cel ten nie jest jasno formułowany ani w środowisku oświatowym, ani wobec rodziców. Argument o „włączaniu” jako bezdyskusyjnym dobru dla uczniów z dysfunkcjami oraz ich „wyłączaniu” [ czytaj – wykluczaniu, dyskryminacji] poprzez stosowanie dotychczasowych form organizacji oświaty – jest zamierzoną manipulacją.

Od świadomości zagrożeń, jakie niesie edukacja włączająca, zależeć będzie los polskiej szkoły.

Czytaj:

Informator o edukacji włączajacej

1. Na czym polega edukacja włączająca?

2. Polskie doświadczenia edukacji włączającej

3. Skutki edukacji włączającej dla systemu szkolnictwa

4 . Aspekty „włączenia” dziecka niepełnosprawnego

5. Wybrane zagrożenia widziane z różnych perspektyw

6. Doświadczenia innych krajów

7. Wytyczne organizacji międzynarodowych

8. Podsumowanie