Edukacja włączająca – dekonstrukcja systemu oświaty

Od blisko 30 lat obserwujemy zmiany w polskiej edukacji, które przebiegają wolno a uparcie w kierunku celów wyznaczanych przez organizacje ponadnarodowe. Dzieje się tak za przyczyną zewnętrznych zobowiązań władz i pozyskiwanych na ich realizację środków finansowych. Proces osiągnął swój punkt krytyczny we wdrażanej obecnie w szkołach tzw. edukacji włączającej, zwanej też inkluzyjną. W docelowej formie edukacja ta oznacza koniec szkoły, jaką znamy od wieków.

Edukacja włączająca to coś więcej niż kolejna reforma szkolnictwa. To uruchomiona w skali globalnej przebudowa narodowych systemów oświaty, określana mgliście przez propagatorów jako: „nowa filozofia myślenia o edukacji” i „zasada organizacyjna, która leży u podstaw pracy szkoły nad równością” . Ma ona doprowadzić do „zmiany paradygmatu oraz postaw i wartości przez wszystkich uczestników działań oświatowych.” Hasłowość w połączeniu z pomijaniem wszelkiej wiedzy pedagogicznej i edukacyjnych doświadczeń wskazują na typowo ideologiczny charakter przemian. Ujawnionym w dokumentach UE zamierzeniem jest przejęcie szkolnictwa poszczególnych krajów przez instytucje ponadnarodowe. Celem domyślnym może być celowa destrukcja oświaty, poprzedzająca to przejęcie.

Wspomniany przewrót kulturowy dokonywany jest w szkolnictwie polskim z wykorzystaniem mniejszości społecznej, jaką są dzieci i młodzież z rozmaitymi, rozwojowymi i nabytymi dysfunkcjami. Działania podejmowane pod pozorem obrony interesów tej grupy są w znacznym stopniu niszczące i dla niej samej, i dla całego otoczenia szkolnego. Wśród wytycznych UE szczególną obawę winien wzbudzić planowany stały monitoring danych o uczniach i ich rodzinach z przekazem do instytucji międzynarodowych.
Wspomniane przeobrażenie polskiej szkoły ma silne wsparcie w Agendzie ONZ na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i finansowane jest przez instytucje międzynarodowe.

Rządowy PROJEKT USTAWY O WSPARCIU DZIECI, UCZNIÓW I RODZIN [PROJEKT UD319] upubliczniony 31.11.2021 r. zawiera całościowy, groźny plan zmiany oświaty w Polsce, z uwzględnieniem obowiązkowej i powszechnej “edukacji włączającej”.

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-wsparciu-dzieci-uczniow-i-rodzin2

5.07.2022 r. wszedł w życie przyjęty Uchwalą Rady Ministrów [nr 113] „Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030”, który zawiera III Priorytet Edukacja, a w nim: „Wsparcie włączającego systemu edukacji m.in. w kontekście treści programowych, procedur i dostępności placówek edukacyjnych”[s.65]

UCHWAŁA NR 113 RADY MINISTRÓW

Czytaj:

Informator o edukacji włączajacej

1. Na czym polega edukacja włączająca?

2. Polskie doświadczenia edukacji włączającej

3. Skutki edukacji włączającej dla systemu szkolnictwa

4 . Aspekty „włączenia” dziecka niepełnosprawnego

5. Wybrane zagrożenia widziane z różnych perspektyw

6. Doświadczenia innych krajów

7. Wytyczne organizacji międzynarodowych

8. Podsumowanie