1. Na czym polega edukacja włączająca?

Edukacja włączająca (inkluzja edukacyjna) oznacza odmienny od obecnego system szkolny, pozbawiony szkół specjalnych, gdzie w ogólnodostępnych oddziałach szkoły publicznej uczą się na równi dzieci bez deficytów rozwojowych, jak i z każdą możliwą dysfunkcją, w tym: niewidomi, głuchoniemi, z afazją, niepełnosprawni ruchowo, z upośledzeniem umysłowym, autystyczni i niedostosowani społecznie. Włączenie uczniowiów niepełnosprawnych w życie klasy dokonywane jest bez żadnych wyjątków. Zgodnie z ideą inkluzji każdy uczeń winien być umieszczony w szkole i klasie ogólnodostępnej, zaś szkoły specjalne i klasy integracyjne stracą prawo bytu.

W edukacji włączającej nie ma szkolnych poradni psychologiczno-pedagogicznych ani orzecznictwa o niepełnosprawności. O możliwościach i potrzebach edukacyjnych każdego dziecka orzeka zespół nauczycielski, wystawiając każdemu dziecku tzw. ocenę funkcjonalną. Przyszłość dzieci z dysfunkcjami pozostawać będzie w rękach nauczycieli przedmiotów ogólnych, którzy zostaną dodatkowo przeszkoleni w zakresie edukacji włączającej oraz – w miarę możliwości – nauczycieli wspierających.

W teorii inkluzji każdy uczeń w klasie, w tym z dysfunkcją, ma prawo do kształcenia w zakresie programowym i metodzie na właściwym dla niego poziomie. Ta sama teoria zabrania jednak nauczycielowi dokonywania jakichkolwiek rozróżnień między uczniami, które mogłyby być uznane za dyskryminacyjne [wyłączające]. Udział w klasie szkolnej ucznia z upośledzeniem umysłowym uniemożliwia zatem realizację przez wszystkich uczniów programu, który byłby dla niego nie do opanowania. Uniemożliwia tym bardziej wystawianie uczniom ocen, które odzwierciedlałyby stopień przyswojenia treści programowych i opanowania umiejętności. Dotyczy to wszystkich poziomów edukacyjnych.

Propagatorzy edukacji włączającej każą nam przewartościować myślenie o szkole, stawiając uczniowską „równość” ponad wiedzą i umiejętnościami.

Edukację włączającą zrozumieć można tylko w perspektywie ukrytego celu, jakim jest radykalne obniżenie poziomu szkolnictwa publicznego, postawionego poza kulturą i nauką, sprowadzonego do umiejętności współżycia i przetrwania człowieka.

Czytaj:

Informator o edukacji włączajacej

1. Na czym polega edukacja włączająca?

2. Polskie doświadczenia edukacji włączającej

3. Skutki edukacji włączającej dla systemu szkolnictwa

4 . Aspekty „włączenia” dziecka niepełnosprawnego

5. Wybrane zagrożenia widziane z różnych perspektyw

6. Doświadczenia innych krajów

7. Wytyczne organizacji międzynarodowych

8. Podsumowanie